Telmisartāns ļauj novērst katru piekto nopietno kardiovaskulāro notikumu

Pētījumā ONTARGET® pierādīts, ka augsta kardiovaskulārā riska grupas pacientiem telmisartāns nodrošina tikpat labu aizsardzību kā ramiprils, turklāt ir ar labāku panesamību.
Izvērtējot pētījuma ONTARGET rezultātus, var secināt, ka telmisartāns ļauj novērst katru piekto nopietno kardiovaskulāro notikumu.

Šodien Amerikas Kardioloģijas koledžas 57. zinātniskās sanāksmes ietvaros atklātībai tika darīti zināmi pētījuma ONTARGET® (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial), kurā piedalījušies 25 620 pacienti, rezultāti.1

Ingelheima Vācijā, 2008. gada 31. marts – Pētījumā ONTARGET® ir pierādīts, ka angiotensīna II receptoru blokators telmisartāns (tirdzniecības nosaukums MICARDIS®) nodrošina tikpat efektīvu aizsardzību kā pašreizējais "zelta standarts" ramiprils, mazinot kardiovaskulāras nāves, miokarda infarkta, insulta risku un hospitalizāciju risku dēļ sastrēguma sirds mazspējas apjomīgajā augsta kardiovaskulārā riska pacientu apakšgrupā, turklāt telmisartāns ir ar labāku panesamību.1 Minētie kardiovaskulārie notikumi radās 16,66 % pacientu, kuri saņēma telmisartānu, un 16,46 % pacientu, kuri saņēma ramiprilu.1 Relatīvais risks (notikuma iespējamība telmisartāna grupā, salīdzinot ar ramiprila grupu) bija 1,01, 95 % TI 0,94–1,09.

2000. gadā veiktajā pētījumā HOPE tika pierādīts, ka ar ramiprilu ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar placebo, kardiovaskulārais risks ir par aptuveni 20 % mazāks.2 Tas nozīmē, ka paaugstināta riska pacientu grupā izdodas novērst katru piekto nopietno kardiovaskulāro notikumu. Tagad ir pierādīts, ka līdzvērtīga iedarbība piemīt arī telmisartānam. ONTARGET® pētījumā piedalījās 25 620 pacienti ar augstu kardiovaskulāro risku, kas jau saņēma standarta terapiju, piemēram, statīnus holesterīna līmeņa pazemināšanai, antiagregantus, bēta
Pētījumā arī tika pierādīts, ka — attiecībā uz AKE inhibitoru raksturīgajām blakusparādībām — telmisartāns ir ar ievērojami labāku panesamību nekā plaši lietotais angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitors ramiprils.1 Lai gan pacienti ar AKE inhibitoru nepanesību pētījumā netika iesaistīti, ramiprila grupā klepus dēļ ārstēšanu nācās pārtraukt 360 pacientiem, bet telmisartāna grupā — tikai 93 pacientiem.
Angioneirotiskās tūskas dēļ ramiprila grupā ārstēšana tika pārtraukta 25 pacientiem, bet telmisartāna grupā — tikai 10 pacientiem.1 

ONTARGET® dati liecina arī par to, ka telmisartāns ir saistīts ar augstāku līdzestību.1 Bez efektivitātes liela nozīme ir arī panesībai un līdzestībai: tie ir svarīgi nosacījumi efektīvai kardiovaskulāru notikumu profilaksei ilgtermiņā.

Telmisartāns šobrīd ir vienīgais angiotensīna II receptoru blokators (ARB), kam, bez spējas pazemināt asinsspiedienu, ir pierādīta kardiovaskulāra aizsardzība augsta riska pacientiem.1 Līdz šim šāda veida kardiovaskulāra aizsardzība pierādīta vienīgi AKE inhibitoram ramiprilam.2

Pētījumā ONTARGET® tika noteikta arī telmisartāna un ramiprila kombinācijas vērtība, lai rastu atbildi uz galveno jautājumu, kas interesē šajā nozarē strādājošos speciālistus, proti, vai AKE inhibitora un ARB kombinēšana, t.i., renīna-angiotensīna sistēmas (RAS) dubulta blokāde, sniedz labāku aizsardzību nekā vienpusēja blokāde. Šodien izziņotie rezultāti liecina, ka vispārējā pacientu populācijā ramiprila un telmisartāna kombinēšana nerada nekādu papildu ieguvumu.

Pētījuma ONTARGET® nozīme
ONTARGET® vadošais pētnieks un Makmāsteras universitātes (Kanāda, Hamiltona) Iedzīvotāju veselības pētniecības institūta direktors Salims Jusufs (Salim Yusuf) norādīja: "Pētījums ONTARGET® liecina, ka ar sirds un asinsvadu slimībām slimojošie pacienti, kuri pakļauti paaugstinātam riskam, telmisartānu panes labi, turklāt sirdslēkmju, insulta, hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ un nāves gadījumu profilaksē tas ir tikpat efektīvs kā ramiprils." "ONTARGET rezultātiem ir būtiska nozīme saistībā ar aprūpi, ko saņem pacienti ar sirds un asinsvadu slimībām. Tagad mūsu rīcībā ir jauna ārstēšanas iespēja augsta kardiovaskulārā riska pacientiem - efektīva un ar labu panesamību."

Visu laiku lielākais pētījums par ARB terapijas rezultātiem
ONTARGET® ir nejaušināts, dubultakls klīniskais pētījums, kurā novērtēti 25 620 augsta riska grupas pacienti ar sirds un asinsvadu slimībām un normālu vai kontrolētu asinsspiedienu; novērošanas ilgums pētījumā bija līdz 6 gadiem. 
 
"Mēs lepojamies, ka esam sākuši pētījumu ONTARGET®, kas ir lielākais jebkad veiktais kardiovaskulārais pētījums par ARB lietošanas rezultātiem. Tajā tika iesaistīti augsta riska grupas kardiovaskulārie pacienti, kuru anamnēzē bija koronārā sirds slimība, insults, pārejoša išēmijas lēkme, perifēro asinsvadu slimība vai diabēts ar mērķa orgānu bojājumiem. Šim pētījumam izveidota ārkārtīgi spēcīga datu bāze, kas medicīnas speciālistiem ļaus saņemt atbildes uz jautājumiem, kuros zinātniski pierādījumi līdz šim nav bijuši pieejami. Tā kā šo gadu laikā novēroti 99,8 % pacientu, šis ir viens no labāk vadītajiem pamatpētījumiem. Par izcili vadīto pētījumu mēs varam pateikties pētniekiem no vairāk nekā 700 centriem 40 valstīs un jo īpaši viņu darba pārraugam profesoram Salimam Jusufam un viņa komandai Makmāsteras universitātē Hamiltonā, Kanādā," pastāstīja Boehringer Ingelheim rīkotājdirektoru padomes loceklis, kurš atbild par pētniecības, attīstības un medicīnas jautājumiem, dr. Andreas Barners (Andreas Barner).

Ieguvumi, kas saistīti ar telmisartāna unikālajām īpašībām un struktūru
Pierādījumi par telmisartāna unikālajām iezīmēm konstatēti jau iepriekš veiktos pētījumos. 2007. gadā pētījumā AMADEO papildus asinsspiediena pazeminājumam ar telmisartānu tika panākti būtiski labāki proteinūrijas samazinājuma rādītāji nekā ar ARB losartānu; tādējādi telmisartānam tika apliecināts renālās aizsardzības potenciāls pacientiem ar cukura diabētu.4 Turklāt 2006. gadā veiktajā pētījumā PRISMA, kurā piedalījās pacienti ar paaugstinātu asinsspiedienu, ar telmisartānu tika panākts izteiktāks asinsspiediena pazeminājums nekā ar AKE inhibitoru ramiprilu.5,6

"Telmisartāna priekšrocības pētījumā ONTARGET® un iepriekš veiktos pētījumos varētu būt saistītas ar specifiskām farmakoloģiskām īpašībām un telmisartāna darbības mehānismu, tostarp ilgo eliminācijas pusperiodu, lielo sadales tilpumu, izteiktu spēju penetrēt šūnās un AT1 receptoru selektīvo blokādi. Pateicoties ONTARGET®, mūsu rīcībā tagad ir pierādījumi, ka telmisartāna īpašības noved arī pie būtiskiem klīniskiem rezultātiem," vēstīja Homburgas (Vācija) Universitätsklinik des Saarlandes Kardioloģijas nodaļas profesors un pētījuma ONTARGET® koordinators Vācijā Mihaels Boms (Michael Böhm).

Cīņa ar pasaulē lielāko veselības aprūpes slogu
Sirds un asinsvadu slimības (SAS) ir galvenais nāves cēlonis visā pasaulē; minētās slimības ik gadu ir par iemeslu vairāk nekā 17,5 miljoniem nāves gadījumu.7 Katru gadu 7,6 miljoni cilvēki mirst no sirdslēkmes, bet 5,7 — no insulta.7 Tiek lēsts, ka 2020. gadā SAS izraisītu nāves gadījumu skaits būs aptuveni 25 miljoni.8 SAS ir arī viens no galvenajiem invaliditātes cēloņiem, un tiek prognozēts, ka 2020. gadā tās būs biežākais invaliditātes izraisītājs pasaulē.8 ‘Vairāk nekā puse riska grupas pacientu apjomīgu insultu uzlūko par ļaunāku iznākumu nekā nāve.9


Saites
www.news-ontarget.com
www.ontarget-telmisartan.com
www.micardis.com


Kontaktinformācija:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH pārstāvniecība Latvijā
Pārstāvniecības vadītājs
Jurijs JERMAKS
tālr. 67240068
Jurijs.Jermaks@rig.boehringer-ingelheim.com


Piezīmes redaktoriem

Par ONTARGET
Pētījuma ONTARGET programma ietver divus nejaušinātus, dubultaklus daudzcentru starptautiskos pētījumus: galveno pētījumu ONTARGET, kura rezultāti šodien tiek darīti zināmi atklātībai, un paralēlo pētījumu TRANSCEND (Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in ACE-I INtolerant subjects with cardiovascular Disease), par kura rezultātiem plānots ziņot vēlāk šī gada laikā.3

Pētījumā ONTARGET bija 80 mg telmisartāna grupa, 10 mg ramiprila grupa, un 80 mg telmisartāna un 10 mg ramiprila kombinētās terapijas grupa. Pētījumā TRANSCEND ir 80 mg telmisartāna un placebo terapijas grupas — abās grupās pētāmo preparātu lieto papildus standarta aprūpei asinsspiediena regulēšanai, kas neietver AKE vai citu ARB.3

Pētījuma ONTARGET programmā iesaistīja ≥ 55 gadus vecus pacientus ar iepriekš bijušu vainagartērijas slimību, insultu vai nesenu (> 7 dienas, < 1 gads) pārejošu išēmijas lēkmi, perifēro asinsvadu slimību vai cukura diabētu ar mērķa orgānu bojājumiem, piemēram, mikroalbuminūriju, potītes-pleca indeksu < 0,8, vai kreisā kambara hipertrofiju.3

Pētījumā ONTARGET bija četru punktu apvienotais galamērķis:
• kardiovaskulāra nāve,
• miokarda infarkts,
• insults un
• hospitalizēšana sirds mazspējas dēļ.

Pētījumā ONTARGET nedrīkstēja piedalīties pacienti ar AKE inhibitoru nepanesību. AKE inhibitoru nepanesība bija prasība, lai pacientu iesaistītu pētījumā TRANSCEND.

Par telmisartānu (MICARDIS®/Kinzal®/Pritor®)
Telmisartāns ir angiotensīna II  receptoru blokatoru (ARB) klasei piederošs līdzeklis, kas apstiprināts viegli līdz mēreni izteiktas hipertensijas ārstēšanai. To pēta pretenciozākajā un tālejošākajā izpētes programmā, kāda jebkad veikta ar ARB. Nolūkā izpētīt telmisartāna kardioprotektīvo darbību pašreiz notiekošajās pētījumu programmās ONTARGET, PROTECTION un PRoFESS ir iesaistīti vairāk nekā 58 000 pacientu.

Telmisartāns tika atklāts un izstrādāts uzņēmumā Boehringer Ingelheim. Ar tirdzniecības nosaukumiem MICARDIS® un MICARDISPLUS® (kombinācija ar hidrohlortiazīdu) uzņēmums piedāvā telmisartānu 84 valstīs visā pasaulē, tostarp ASV, Japānā un Eiropas valstīs. Japānā telmisartāns tirgū tiek piedāvāts, sadarbojoties ar Astellas Pharma Inc., Eiropā — ar Bayer HealthCare un noteiktās citās valstīs — ar GlaxoSmithKline.

Eiropas valstīs Astellas Pharma Inc. līdzdarbojas telmisartāna tirdzniecībā, piedāvājot to ar tirdzniecības nosaukumu MICARDIS®, Bayer HealthCare piedāvā telmisartānu ar tirdzniecības nosaukumiem Kinzalmono®, Kinzalkomb® (kombinācija ar hidrohlortiazīdu), Pritor® un PritorPlus®. Noteiktās valstīs Pritor® un PritorPlus® piedāvā arī GlaxoSmithKline.

Par Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim grupa ir pasaules 20 vadošo farmācijas kompāniju vidū. Uzņēmuma vadība atrodas Ingelheimā, Vācijā; uzņēmumam ir 137 filiāles 47 valstīs un tajā ir nodarbināti vairāk nekā 38 400 cilvēku. Jau kopš dibināšanas brīža 1885. gadā šis vienas ģimenes īpašumā esošais uzņēmums ir nodarbojies ar jaunu un augstvērtīgu cilvēkiem paredzētu medikamentu un veterināro zāļu pētniecību, attīstību, ražošanu un tirdzniecību.

2006. gadā uzņēmuma Boehringer Ingelheim paziņotā neto pārdošanas peļņa bija 10,6 miljardi eiro, un piekto daļu no šīs summas uzņēmums ieguldīja sava lielākā biznesa segmenta, proti, recepšu zāļu, pētniecībā un attīstībā. Dati par uzņēmuma darbību 2007. gadā būs pieejami no 2008. gada 8. aprīļa.

Lai uzzinātu vairāk informācijas, lūdzam apmeklēt vietni www.boehringer-ingelheim.com.

Lūdzam ņemt vērā, ka MICARDIS® vienīgā reģistrētā indikācija ir viegla līdz mēreni izteikta hipertensija. Darot zināmus atklātībai pētījuma ONTARGET® rezultātus, Boehringer Ingelheim neiesaka lietot MICARDIS® pacientiem, kuri neatbilst parakstīšanas informācijā norādītajiem kritērijiem.

Atsauces
1. ONTARGET pētnieki. "Telmisartāns, ramiprols vai abi līdzekļi pacientiem ar augstu vaskulāru atgadījumu risku" [Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events]. N Eng J Med. Materiāls publicēts tiešsaistē 2008. gada 31. martā.
2. Pētījuma Heart Outcomes Prevention Evaluation pētnieki. "Angiontensīnu konvertējošā enzīma inhibitora ramiprila ietekme uz kardiovaskulāriem atgadījumiem paaugstināta riska grupas pacientiem" [Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients]. N Engl J Med 2000; 342:145-53.
3. ONTARGET/TRANSCEND pētnieki. "Divu lielu, vienkārša dizaina, nejaušinātu pētījumu, kuros novērtē telmisartānu, ramiprilu un to kombinācijas paaugstināta riska grupas pacientiem, pamatojums dizains un sākotnējie rādītāji:  The ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (ONTARGET/TRANSCEND) pētījumi [Rationale, design, and baseline characteristics of 2 large , simple, randomized trials evaluating telmisartan, ramipril, and their combination in high-risk patients: The ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (ONTARGET/TRANSCEND) trials]. Am Heart J  2004; 148(1):52-61.
4. Bakris G. u.c. Glikēmiskās kontroles ietekme uz proteinūriju pacientiem ar 2. tipa diabētu un izteiktu nefropātiju un hipertensiju: AMADEO pētījuma rezultāti [Influence of glycemic control on proteinuria in patients with type 2 diabetes and overt nephropathy and hypertension: results of the AMADEO trial].
Amerikas Diabēta asociācijas (ADA) 67. zinātniskā sanāksme (ADA), Čikāga, 2007. gada 22.–26. jūnijs (plakāts).
5. Williams B. u.c. "Prospektīvs, nejaušināts pētījums par telmisartāna pret ramiprila nekaitīgumu un iedarbīgumu, izmantojot ambulatoru asinsspiediena kontrolēšanu (PRISMAI)" [The prospective, randomised investigation of the safety and efficacy of telmisartan versus ramipril using ambulatory blood pressure monitoring (PRISMAI)]. J Hypertens 2006; 24:193-200.
6. Lacourcière Y. u.c. "14 nedēļas ilgs daudzcentru pētījums par telmisartāna un ramiprila lietošanu pacientiem ar vieglu līdz mēreni izteiktu hipertensiju, izmantojot ambulatoru asinsspiediena kontrolēšanu" [A multicenter, 14-weeks study of telmisartan and ramipril in patients with mild to moderate hypertension using ambulatory blood pressure monitoring]. Am J Hypertens 2006; 19:104-12
7. Pasaules Veselības organizācija, faktu apkopojums Nr. 317: "Sirds un asinsvadu slimības" [Cardiovascular Diseases], 2007. gada februāris. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html (2008. gada martā).
8. Murray C.J.L., Lopez A.D. red.  "Slimības globālais slogs: visaptverošs novērtējums par slimību un traumu izraisītu mirstību un invaliditāti un riska faktoriem 1990. gadā un prognozes 2020. gadam" [The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020]. Kembridža; Harvard University Press 2001.
9. Išēmiska insulta primāra profilakse. Amerikas Sirds asociācijas/ Amerikas insulta asociācijas Insulta padomes pamatnostādnes" [Primary Prevention of Ischemic Stroke. A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council]. Stroke 2006; 37:1583-1633.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma":

Nedēļas tēma

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

Biznesa augstskola Turība piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem" ir medicīnas nozares darbinieku iespēja papildināt zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. 

Aktuālie piedāvājumi

Video

Kā vienkārši un ātri pagatavot uzturvielām bagātu dzērienu? Stāsta eksperte (VIDEO)

Kā vienkārši un ātri pagatavot uzturvielām bagātu dzērienu? Stāsta eksperte (VIDEO)

Bagātinot kefīru ar spinātiem, kama miltiem, ķimenēm un mārrutkiem, pāris minūtēs var tikt pie veselīga un uzturvielām bagāta dzēriena, kas var aizstāt uzkodu starp ēdienreizēm. Šādu vasarīgu dzērienu viegli iespējams sagatavot līdzņemšanai uz darbu. Turklāt, mainot dārzeņus, piemēram, spinātus aizstājot ar biešu pulveri, iespējams variēt ar kokteiļa krāsu.

Produktu testi

Testa rezultāti: "Hypnosols Sleep Support" – iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai

Testa rezultāti: "Hypnosols Sleep Support" – iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai

Jūnijā medicine.lv sadarbībā ar zīmolu "Dr. Pakalns SELECT" piedāvāja testēt produktu iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai – "Hypnosols Sleep Support".

Testa rezultāti: Silvanols GoLife – unikāls vitamīnu, mikro- un makroelementu komplekss sievietēm un vīriešiem

Testa rezultāti: Silvanols GoLife – unikāls vitamīnu, mikro- un makroelementu komplekss sievietēm un vīriešiem

Maijā medicine.lv sadarbībā ar SIA "Silvanols" piedāvāja testēt unikālu vitamīnu, mikro- un makroelementu kompleksu sievietēm un vīriešiem.

Testa rezultāti: "Pharmaceris Puri-Sebostatic" – dziļi attīrošas putas sejai

Testa rezultāti: "Pharmaceris Puri-Sebostatic" – dziļi attīrošas putas sejai

Aprīlī medicine.lv sadarbībā ar "Pharmaceris" piedāvāja testēt dziļi attīrošas putas sejai "Puri-Sebostatic".

Uzņēmējs runā

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

augstskola_turiba

Biznesa augstskola Turība piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem" ir medicīnas nozares darbinieku iespēja papildināt zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. 

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Kontakti

 1. 64161915
 2. 26467747
 3. 64161917
 4. 26431450
 5. 64161912
 6. ligatne.rehcentrs@gmail.com

Darba laiks

 • P.800-1700
 • O.800-1700
 • T.800-1700
 • C.800-1700
 • P.800-1700
 • S.900-1600
 • Sv.900-1600
 • MEDICĪNA: P.-Pk. no 8:00-17:00; S.-Sv. no 9:00-16:00

Juridiskie dati

 1. 40003273506
 2. LV40003273506
 3. 20.11.1995
 4. Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Skaļupes", LV-4110
 5. 2018
 6. 1

Apraksts

Pirmatnīgas dabas ieskauts Rehabilitācijas centrs “Līgatne” – veselības atgūšanai un profilaksei, veselīgai atpūtai, garšīgām brīvdabas maltītēm, aktīvai izklaidei un piedzīvojumiem meža takās! Centru ieskauj kupls mežs, kuru caurvij gleznainām ainavām rotātas un dabas dzīvības caurstrāvotas pastaigu takas. Taču lielākā uzņēmuma vērtība ir augsti kvalificētais un pieredzes bagātais personāls, kas strādā multifunkcionālā medicīniskās rehabilitācijas komandā (fizikālās un medicīniskās rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēds, psihologs, deju terapeits, fizikālās medicīnas un ūdensdziedniecības procedūras, masieri u.c. speciālisti). Centrs ir piemērota ārstēšanās vieta gan pacientiem ar mugurkaula, kaulu locītavau un palielināta svara problēmām, gan psihoemocionālas pārslodzes, gan daudzu citu slimību ārstēšanai un profilaksei. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Rehabilitācijas programmas, rehabilitācijas ārsti, veselības uzlabošanas programmas,
veselības uzlabošana, skaistumkopšanas programmas, ēdināšanas pakalpojumi,
ēdināšana, viesnīcas pakalpojumi, telpas semināriem, telpas konferencēm,
konferenču telpas, ballīšu telpas, telpas ballītēm, telpas svinībām,
telpas vecpuišu ballītei, telpas vecmeitu ballītei, pazemes bunkura apskate,
centrālās nervu sistēmas slimības, centrālās nervu sistēmas
slimības ārstēšana, perifērās nervu sistēmas slimības, perifērās
nervu sistēmas slimību ārstēšana, sirds un asinsvadu sistēmas slimības,
sirds un asinsvadu sistēmas slimību ārstēšana, plaušu slimības,
mugurkaula slimības, locītavu slimības, muskuļu slimības, vielmaiņas traucējumi,
palielināts svars, psihoemocionāla pārslodze, stress, hronisks sāpju sindroms,
rehabilitācija pēc operācijas, ārstu konsultācijas, speciālistu konsultācijas,
rehabilitologs, fizikālās medicīnas ārsts, rehabilitācijas medicīnas ārsts,
internists, funkcionālo speciālistu konsultācijas, nodarbības,
fizioterapeits, ergoterapeits audiologopēds, psihologs, ajūrveida,
podologs, krioterapija, baseins, vingrošana baseinā, arodslimības,
arodslimību ārstēšana, medicīniskā palīdzība rehabilitācija,
rehabilitācija, skaistumkopšana, rehabilitācijas centrs, muguras ārstēšana,
rehabilitalogs, fizioterapeita konsultācijas, muguras masāža,
zemūdens masāža, dūņas, dūņu aplikācijas, pērļu vannas,
nūjošana, kaulu locītavu ārstēšana, muskuļu slimību ārstēšana,
cīpslu traumu ārstēšana, artrozes, artrīti, kāju vannas, roku vannas,
rehabilitācija pēc insulta, insults, pēc miokarda infarkta, rehabilitācija
pēc miokarda infarkta, valsts apmaksāta programma, sirds un asinsvadu,
slimību ārstēšana, pēc sirds operācijām, paaugstināta asinsspiediena
ārstēšana, palielināta cukura līmeņa ārstēšana, palielināta
svara ārstēšanai, vielmaiņas uzlabošana, elektrokardiogramma,
enerģijas atjaunošana, pacienti ar izsīkuma sindromu, ajūrvēda,
Leilani masāža, karsto akmeņu terapija, apkakles masāža, krustu masāža,
pēdu masāža, augšstilbu masāža, plaukstu masāža, apakšdelmu masāža,
masāža, ārstnieciskā vingrošana, vingrošana fizioterapeita pavadībā,
SPA, SPA programmas, medicīniskās SPA atpūtas programmas ikvienam,
pirts, pirtis, pirts rituāli, pirts kopā ar pirtnieku, zāļu tējas,
zāļu tēju kūres, sulas, sulu kūres, sauna, SPA diviem, Spa nedēļas nogalei,
medicīniskā atpūtas programma dāmām, medicīnas tūrisms, cirkulārā duša,
riteņbraukšana, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, slēpošanas kalns Līgatnē,
telpas svētkiem, telpas atpūtai, telpas banketiem, banketu telpas,
relaksācijai, telpas relaksācijai, svētku galdu klāšana, aukstais galds,
siltais galds, galdu klāšana, konditoreja, tortes, semināru telpas,
teipošana, pīlings, skrubis, sejas ādas attīrīšana, jūras sāls,
vannas skaistumkopšana, vannas procedūras, manikīrs, pedikīrs,
dāvanu kartes, ekskursijas, tūrisms, padomju laika slepenais bunkurs,
ballīte slepenajā bunkurā, realitātes spēle Objekts X, Gaujas Nacionālais parks,
Pastaigu takas, velomaršuti, futbols, volejbols, basketbols, pikniku vietas,
ragavu noma, Vidzeme, Latvia, Cēsis, Valmiera, Limbaži, Madona,
Valka, Smiltene, Gulbene, Balvi, Līgatne, Latvija, Baltija, Rīgas rajons,
Sigulda, viesnīca, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,
fizioterapija, profesionālitāte, profesionāla palīdzība, uzticama palīdzība,
uzticami speciālisti.
Vairāk

Saistītie resursi