Publicēts pētījums priekškambaru fibrilācijas pacientiem par medikamentu lietošanu pirms operācijas

Publicēts pētījums priekškambaru fibrilācijas pacientiem par medikamentu lietošanu pirms operācijas
Re-LY pētījums pierāda, ka priekškambaru fibrilācijas pacientiem pirms operācijas nepieciešams ievērojami īsāks dabigatrāna eteksilāta lietošanas pārtraukums, salīdzinājumā ar varfarīnu.

Dati, kas publicēti Circulation, pierāda, ka Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāta) lietošana pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju (PM), kuriem vajadzīga operācija, ir saistīta ar ievērojami īslaicīgāku perorālo antikoagulantu lietošanas pārtraukšanu, salīdzinot ar varfarīna lietošanu šādiem pacientiem.Tas pacientiem ļauj ātrāk veikt procedūras un saīsina laiku, kad viņi nav droši aizsargāti pret insultu. Turklāt, RE-LY® pētījumā ir konstatēts, ka Pradaxa® lietošanas pārtraukšana 48 stundas pirms operācijas bija saistīta ar ievērojami mazāku perioperatīvas asiņošanas risku salīdzinājumā ar līdzīgu varfarīna lietošanas pārtraukšanas laiku.

Šie jaunie RE-LY® pētījuma analīzes rezultāti izceļ to, ka, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri tiek ārstēti ar varfarīnu, ievērojami lielākam skaitam ar Pradaxa® ārstēto pacientu operācija bija iespējama 48 stundu laikā pēc terapijas pārtraukšanas (46 % pacientu, kuri saņēma dabigatrānu 150 vai 110 mg divas reizes dienā, pret 11% pacientu, kuri saņēma varfarīnu; p < 0,001). Tas, galvenokārt, ir saistīts ar specifiskajām Pradaxa® farmakokinētiskajām īpašībām, tostarp īso eliminācijas pusperiodu (12–17 stundas salīdzinājumā ar aptuveni 36 stundām varfarīna gadījumā), un daudz ātrāko šī jaunā perorālā antikoagulanta iedarbības sākumu un beigām.

Kopumā novēroto asiņošanas un trombozes gadījumu biežums ar Pradaxa® un varfarīnu ārstētajiem pacientiem, kuriem tika veiktas operācijas (tostarp steidzamas vai plašas) vai invazīvas procedūras, bija līdzīgs.

Dr. Džefa Hīlija (Jeff Healey) (Mak Māstera Universitāte, Hamiltona, Kanāda) komentārs: " Ķirurģiskas vai invazīvas procedūras bieži vien ir vajadzīgas priekškambaru mirdzaritmijas pacientiem, kuri lieto antikoagulantus. Šīs analīzes rezultāti vēlreiz apstiprina, ka, pacientiem, kuriem tiek veiktas ķirurģiskas vai invazīvas procedūras, dabigatrāna lietošana attiecībā uz perioperatīvas asiņošanas un trombembolijas gadījumu sastopamību ir tikpat droša kā varfarīna lietošana, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta neliela vai nozīmīga intervence. Turklāt gandrīz pusei pacientu, kuri saņēma dabigatrānu, procedūru bija iespējams veikt 48 stundu laikā pēc antikoagulanta lietošanas pārtraukšanas. Salīdzinājumā ar varfarīna lietošanu tas ļauj uz īsāku laiku pārtraukt aizsardzību pret trombemboliskajām komplikācijām, vienlaikus nodrošinot pietiekamu hemostāzi operācijas laikā."

RE-LY® pētījumā vismaz viena ķirurģiska procedūra tika veikta 4591 pacientam. 24,7% šo pacientu saņēma Pradaxa® 110 mg divas reizes dienā, 25,4% pacientu saņēma Pradaxa® 150 mg divas reizes dienā un 25,9% pacientu saņēma varfarīnu. Visbiežāk veiktās ķirurģiskās procedūras bija elektrokardiostimulatora vai defibrilātora implantācija (10,3 %), stomatoloģiskās operācijas (10,0 %) un diagnostiskās procedūras (10,0 %). Galvenie analīzes rezultāti pierādīja:

* kā vienas, tā otras Pradaxa devas lietošanas gadījumā, salīdzinot ar varfarīna lietošanu, netika novērotas būtiskas atšķirības periprocedurālo masīvo asiņošanu sastopamībā (lietojot Pradaxa 110 mg divas reizes dienā, RR = 0,83, 95 % TI 0,59–1,17, p = 0,28; lietojot Pradaxa 150 mg divas reizes dienā, RR = 1,09, 95 % TI 0,80–1,49, p = 0,58);
* pēc abu Pradaxa devu lietošanas masīvas asiņošanas gadījumi tika novēroti ievērojami retāk nekā pēc varfarīna lietošanas, ja operācija tika veikta 48 stundu laikā pēc antikoagulanta lietošanas pārtraukšanas:
* 24–48 stundas pēc lietošanas pārtraukšanas: Pradaxa 110 mg divas reizes dienā RR=0,35, 95% CI: 0,16–0,80, p = 0,01; Pradaxa 150 mg divas reizes dienā RR = 0,36, 95% CI: 0,16–0,82, p = 0,01;
* < 24 stundas pēc lietošanas pārtraukšanas: Pradaxa 110 mg divas reizes dienā RR = 0,18, 95% CI: 0,07–0,50, p < 0,001; Pradaxa 150 mg divas reizes dienā RR = 0,44, 95% CI: 0,21–0,92, p = 0,027.
* insultu un visu citu trombembolisko komplikāciju, tostarp kardiovaskulārās nāves, sistēmiskas embolijas, miokarda infarkta vai plaušu embolijas, sastopamība bija zema un nozīmīgi neatšķīrās dažādās terapijas grupās;
* šīs analīzes rezultāti vēlreiz apstiprināja Pradaxa® priekšrocības attiecībā uz hemorāģisku insultu sastopamību – labi kontrolēta varfarīna grupā tika novēroti četri perioperatīva hemorāģiskā insulta gadījumi, turpretī kā vienas, tā otras Pradaxa® devas grupā šādi gadījumi netika novēroti (abu Pradaxa® devu lietošanu salīdzinot ar varfarīna lietošanu, p < 0,05).

Šīs analīzes laikā tika pārskatīti RE-LY® pētījumā izstrādātie ieteikumi par optimālo laiku, kad pirms invazīvām procedūrām jāpārtrauc Pradaxa® lietošana. Šajos ieteikumos tiek ņemts vērā ar operāciju saistītais asiņošanas risks, kā arī pacienta nieru darbība, jo 80% Pradaxa® devas tiek izvadīti caur nierēm. Analīzes rezultāti vēlreiz apstiprināja šos ieteikumus, kas ir atspoguļoti preparāta marķēšanas informācijā - Eiropā spēkā esošajā preparāta Zāļu aprakstā, turklāt tie sniedz specifiskus norādījumus par Pradaxa® lietošanas pārtraukšanas laiku pacientiem ar dažādas smaguma pakāpes nieru darbības traucējumiem, ņemot vērā standarta vai paaugstināto asiņošanas risku, ko rada plānotā operācija vai intervence.

"Paaugstināta asiņošanas riska dēļ neatliekama operācija ir biedējoša problēma jebkuram pacientam, kurš lieto antikoagulantus", komentē AntiCoagulation Europe (ACE) līdzdibinātāja un izpilddirektore Īva Naita (Eve Knight).
"Šie dati dos cerību pacientiem, jo pierāda, ka Pradaxa® lietošanas gadījumā ir iespējama īslaicīgāka terapijas pārtraukšana, nepalielinoties asiņošanas riskam."

Pradaxa® efektivitāte un labvēlīgās drošības īpašības ir apstiprinātas plašā klīnisko pētījumu programmā,3–8 un tās visā pasaulē ir pārbaudījušas un apstiprinājušas neatkarīgas uzraudzības iestādes. Pradaxa® lietošanai jau ir plaša klīniskā pieredze, kas turpina palielināties. Šī pieredze atbilst 780 000 pacientgadu vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē9, un tā ir lielāka par visu pārējo jauno šīs grupas perorālo antikoagulantu klīniskajos pētījumos un reālajos apstākļos iegūto lietošanas pieredzi.

Par PM un insultu
Mirdzaritmija (PM) ir visbiežāk sastopamā sirds ritma patoloģija, 9 kas skar gandrīz katru ceturto cilvēku pēc 40 gadu vecuma 10 un 1 % kopējās populācijas, turklāt cilvēkiem pēc 80 gadu vecuma šis skaitlis palielinās līdz 10 %. 9 Cilvēkiem ar PM ir lielāka asins trombu veidošanās iespēja, tādēļ piecas reizes palielinās insulta risks. 11, 12 Pasaules mērogā katru gadu līdz trim miljoniem cilvēku cieš no insultiem, kas saistīti ar PM. 4-6 Parasti šie insulti ir smagi un izraisa invaliditāti, turklāt puse no šīs populācijas gada laikā mirst. 7 Ar PM saistītiem insultiem ir raksturīga tendence būt smagiem un to gadījumā palielinās nāves (20 % gadījumu) un invaliditātes (60 % gadījumu) iespēja. 7 Daudzus ar PM saistītu insultu gadījumus ir iespējams nepieļaut ar piemērotu antitrombotisko līdzekļu palīdzību.

Ar PM saistīti insulti visā Eiropā rada ievērojamas izmaksas veselības aprūpes sistēmai. Tā kā ar PM saistītiem insultiem ir raksturīga tendence būt smagākiem, tiešās ar ārstēšanu saistītās izmaksas ir lielākas nekā ar PM nesaistītu insultu gadījumos (11 799 pret 8 817 EUR; p < 0,001).

Par pētījumu RE-LY®
RE-LY® (randomizēts ilgstošas antikoagulantu lietošanas pētījums) bija pasaules mēroga III fāzes pētījums PROBE (prospektīvs, randomizēts, nemaskēts pētījums ar maskētu rezultāta vērtēšanu) ar 18 113 pacientiem, kas tika iekļauti vairāk nekā 900 pētījuma centros 44 valstīs. Šī pētījuma dizains bija izstrādāts tā, lai salīdzinātu divu fiksētu perorāli lietojama tiešas iedarbības trombīna inhibitora dabigatrāna devu (pa 110 vai 150 mg divas reizes dienā, abas devas lietojot maskēti) un nemaskēta labi pazīstamā (INR 2,0–3,0, TTR vērtība 67 %) varfarīna lietošanu. 2–4 Pētījuma laikā pacienti tika novēroti vidēji divus gadus, bet minimālais novērojumu ilgums bija viens gads.

Šī pētījuma primārais vērtēšanas parametrs bija insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) vai sistēmiskas embolijas gadījumu biežums. Sekundārie vērtēšanas parametri bija jebkāda iemesla izraisīta nāve, insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) biežums, sistēmiska embolija, plaušu embolija, akūts miokarda infarkts un asinsvadu patoloģiju izraisīta nāve (tostarp nāve no asiņošanas).

Salīdzinot ar labi pazīstamo varfarīnu, pētījums pierādīja, ka, lietojot dabigatrāna eteksilātu: 
* nozīmīgi samazinās insulta un sistēmiskas embolijas (tostarp arī hemorāģiska insulta) risks (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
* lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā, insultu/sistēmiskas embolijas gadījumu biežums bija līdzīgs;
* ievērojami retāk bija spēcīgas asiņošanas gadījumi (lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
* ievērojami retāk bija dzīvībai bīstamas un intrakraniālas asiņošanas gadījumi (lietojot abas devas);
* ievērojami samazinājās asinsvadu patoloģiju izraisīta mirstība (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā).

Par dabigatrāna eteksilātu
Dabigatrāna eteksilāts ir pirmais jaunas perorālo antikoagulantu/tiešo trombīna inhibitoru jeb TTI 1 paaudzes pārstāvis, kura izstrādes mērķis ir novērst lielo neapmierināto medicīnas nepieciešamību pēc akūtu un hronisku trombemboliska rakstura slimību profilakses un ārstēšanas līdzekļa.

Spēcīga antitrombotiska iedarbība tiek sasniegta, ar tiešajiem trombīna inhibitoriem specifiski bloķējot trombīna (gan brīvā, gan trombos saistītā trombīna), kas ir centrālais enzīms trombu veidošanās procesā, aktivitāti. Pretēji K vitamīna antagonistiem, kam raksturīga daudzveidīga iedarbība ar vairāku koagulācijas faktoru starpniecību, dabigatrāna eteksilāts nodrošina efektīvu, iepriekš paredzamu un konsekventu antikoagulāciju ar mazu zāļu vai pārtikas savstarpējas mijiedarbības iespēju, kā arī nerada nepieciešamību kā rutīnas pasākumu veikt asins recēšanas spējas kontroli vai pielāgot devas.

Dabigatrāna eteksilāts ar preču zīmi Pradaxa® (Kanādā ar preču zīmi Pradax® un Japānā preču zīmi Prazaxa®) 14 valstīs jau ir reģistrēts insulta riska mazināšanai pacientiem ar PM. Tomēr šo reģistrācijas apliecību nosacījumos noteiktais preparāta lietošanas veids var atšķirties no tā, ko ieteikusi CHMP.
Preparāts ar preču zīmi Pradaxa® (Kanādā Pradax®) vairāk nekā 83 valstīs ir reģistrēts arī primārai venozas trombembolijas (asins trombu veidošanās) profilaksei pieaugušajiem, kam veiktas plānveida pilnīgas gūžas vai ceļgala locītavas aizvietošanas operācijas.

Par dabigatrāna eteksilāta klīnisko pētījumu programmu
* Boehringer Ingelheim klīnisko pētījumu programma dabigatrāna efektivitātes un lietošanas drošības vērtēšanai ietver pētījumus par:
primāru venozas trombembolijas (VTE) profilaksi pacientiem, kam veic plānveida pilnīgas gūžas vai ceļgala locītavas aizvietošanas operācijas;
* akūtas VTE ārstēšanu;
* sekundāru VTE profilaksi;
* insultu profilaksi PM gadījumos.

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim grupa ir viens no 20 pasaules vadošajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Uzņēmums, kura galvenā pārvalde atrodas Vācijas pilsētā Ingelheimā, darbojas pasaules mērogā – tam ir 145 filiāles un vairāk nekā 42 000 darbinieku. Kopš šī ģimenes īpašumā esošā uzņēmuma dibināšanas 1885. gadā tas ir bijis saistīts ar jaunu, terapeitiski augstvērtīgu humānās un veterinārās medicīnas produktu izpēti, izstrādi, ražošanu un mārketingu.

Uzņēmumam Boehringer Ingelheim un tā darbiniekiem ir augsta sociālās atbildības izjūta, kas ir svarīga viņu uzņēmējdarbības kultūras sastāvdaļa. Tā ietver gan saistību ar pasaules mēroga sociālajiem projektiem, gan pienācīgas rūpes par visiem uzņēmuma darbiniekiem. Savstarpējās sadarbības pamatu veido cieņa, vienādas iespējas un līdzsvars starp karjeru un ģimenes dzīvi. Turklāt visos Boehringer Ingelheim veiktajos pasākumos galvenā uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai un ilgspējai.

2011.gadā Boehringer Ingelheim paziņotie tīrie pārdošanas ienākumi bija aptuveni 13,2 miljardi eiro, vienlaikus gandrīz 23,5 % no tīrajiem pārdošanas ienākumiem tērēti izpētei un attīstībai savā vislielākajā uzņēmējdarbības segmentā – recepšu zāļu tirgū..

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam apmeklēt interneta adresi www.boehringer-ingelheim.com


Ingelheima, Vācija, 2012.gada 19.jūnijs.
Foto: Stock.XCHNG

Kontakti:
Boehringer Ingelheim
G.Astras iela 8b
LV1082 Rīga Latvija
Telefons: +371 6724 01 05

Rūdolfs Petrovs
Sabiedrisko attiecību consultants
rudolfs.petrovs@consensuspr.lv
Telefons: 29289174

More information
www.boehringer-ingelheim.com

Atsauces
Healey JS, et al. Peri-Procedural Bleeding and Thromboembolic Events with Dabigatran Compared to Warfarin: Results from the RE-LY randomized trial. Circulation. xxxxxxxxxxx
Stangier J, et al. Influence of renal impairment on the pharmakonetics and pharmacodynamics of oral dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet 2010; 49(4):259-68.
Pradaxa®, European Summary of Product Characteristics, 2012.
Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-51.
Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY® trial. N Engl J Med 2010; 363(19):1875-6.
Schulman S, et al. Dabigatran etexilate versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009; 361:2342-52.
Eriksson BI, et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost 2007; 5:2178–85.
Eriksson BI, et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2007; 370: 949–56.
Data on file.
Eikelboom JW, et al. Does dabigatran improve stroke-prevention in atrial fibrillation? Reply to a rebuttal. J Thromb Haemost 2010; 8:1438–9.
Stewart S, et al. Cost of an emerging epidemic: an economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart 2004; 90:286-92.
Lloyd-Jones DM, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110:1042-6.
Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation – executive summary. Circulation 2006; 114:700-52.
Kannel WB, et al. Final Draft Status of the Epidemiology of Atrial Fibrillation. Med Clin North Am. 2008; 92(1): 17–40.
Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed Dec 2010 at www.who.int/cardiovascular_diseases/en/ cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf .
Wolf PA, et al. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991: 22(8);983-8.
Marini C, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischaemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005; 36:1115-9.
Lin HJ, et al. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study. Stroke 1996; 27:1760-4.
Hart RG, et al. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have non-valvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007; 146:857-67.
Bruggenjurgen B, et al. The Impact of Atrial Fibrillation on the Cost of Stroke: The Berlin Acute Stroke Study. Value Health 2007; 10: 137–43.
Di Nisio M, et al. Direct Thrombin Inhibitors. N Eng J Med 2005; 353:1028-40.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma":

Nedēļas tēma

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

Biznesa augstskola Turība piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem" ir medicīnas nozares darbinieku iespēja papildināt zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. 

Aktuālie piedāvājumi

Video

Kā vienkārši un ātri pagatavot uzturvielām bagātu dzērienu? Stāsta eksperte (VIDEO)

Kā vienkārši un ātri pagatavot uzturvielām bagātu dzērienu? Stāsta eksperte (VIDEO)

Bagātinot kefīru ar spinātiem, kama miltiem, ķimenēm un mārrutkiem, pāris minūtēs var tikt pie veselīga un uzturvielām bagāta dzēriena, kas var aizstāt uzkodu starp ēdienreizēm. Šādu vasarīgu dzērienu viegli iespējams sagatavot līdzņemšanai uz darbu. Turklāt, mainot dārzeņus, piemēram, spinātus aizstājot ar biešu pulveri, iespējams variēt ar kokteiļa krāsu.

Produktu testi

Testa rezultāti: "Hypnosols Sleep Support" – iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai

Testa rezultāti: "Hypnosols Sleep Support" – iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai

Jūnijā medicine.lv sadarbībā ar zīmolu "Dr. Pakalns SELECT" piedāvāja testēt produktu iemigšanai, veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai – "Hypnosols Sleep Support".

Testa rezultāti: Silvanols GoLife – unikāls vitamīnu, mikro- un makroelementu komplekss sievietēm un vīriešiem

Testa rezultāti: Silvanols GoLife – unikāls vitamīnu, mikro- un makroelementu komplekss sievietēm un vīriešiem

Maijā medicine.lv sadarbībā ar SIA "Silvanols" piedāvāja testēt unikālu vitamīnu, mikro- un makroelementu kompleksu sievietēm un vīriešiem.

Testa rezultāti: "Pharmaceris Puri-Sebostatic" – dziļi attīrošas putas sejai

Testa rezultāti: "Pharmaceris Puri-Sebostatic" – dziļi attīrošas putas sejai

Aprīlī medicine.lv sadarbībā ar "Pharmaceris" piedāvāja testēt dziļi attīrošas putas sejai "Puri-Sebostatic".

Uzņēmējs runā

Arī medicīnas nozarē nepieciešami augsta līmeņa vadītāji

augstskola_turiba

Biznesa augstskola Turība piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem" ir medicīnas nozares darbinieku iespēja papildināt zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. 

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Kontakti

 1. 64161915
 2. 26467747
 3. 64161917
 4. 26431450
 5. 64161912
 6. ligatne.rehcentrs@gmail.com

Darba laiks

 • P.800-1700
 • O.800-1700
 • T.800-1700
 • C.800-1700
 • P.800-1700
 • S.900-1600
 • Sv.900-1600
 • MEDICĪNA: P.-Pk. no 8:00-17:00; S.-Sv. no 9:00-16:00

Juridiskie dati

 1. 40003273506
 2. LV40003273506
 3. 20.11.1995
 4. Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Skaļupes", LV-4110
 5. 2018
 6. 1

Apraksts

Pirmatnīgas dabas ieskauts Rehabilitācijas centrs “Līgatne” – veselības atgūšanai un profilaksei, veselīgai atpūtai, garšīgām brīvdabas maltītēm, aktīvai izklaidei un piedzīvojumiem meža takās! Centru ieskauj kupls mežs, kuru caurvij gleznainām ainavām rotātas un dabas dzīvības caurstrāvotas pastaigu takas. Taču lielākā uzņēmuma vērtība ir augsti kvalificētais un pieredzes bagātais personāls, kas strādā multifunkcionālā medicīniskās rehabilitācijas komandā (fizikālās un medicīniskās rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēds, psihologs, deju terapeits, fizikālās medicīnas un ūdensdziedniecības procedūras, masieri u.c. speciālisti). Centrs ir piemērota ārstēšanās vieta gan pacientiem ar mugurkaula, kaulu locītavau un palielināta svara problēmām, gan psihoemocionālas pārslodzes, gan daudzu citu slimību ārstēšanai un profilaksei. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Rehabilitācijas programmas, rehabilitācijas ārsti, veselības uzlabošanas programmas,
veselības uzlabošana, skaistumkopšanas programmas, ēdināšanas pakalpojumi,
ēdināšana, viesnīcas pakalpojumi, telpas semināriem, telpas konferencēm,
konferenču telpas, ballīšu telpas, telpas ballītēm, telpas svinībām,
telpas vecpuišu ballītei, telpas vecmeitu ballītei, pazemes bunkura apskate,
centrālās nervu sistēmas slimības, centrālās nervu sistēmas
slimības ārstēšana, perifērās nervu sistēmas slimības, perifērās
nervu sistēmas slimību ārstēšana, sirds un asinsvadu sistēmas slimības,
sirds un asinsvadu sistēmas slimību ārstēšana, plaušu slimības,
mugurkaula slimības, locītavu slimības, muskuļu slimības, vielmaiņas traucējumi,
palielināts svars, psihoemocionāla pārslodze, stress, hronisks sāpju sindroms,
rehabilitācija pēc operācijas, ārstu konsultācijas, speciālistu konsultācijas,
rehabilitologs, fizikālās medicīnas ārsts, rehabilitācijas medicīnas ārsts,
internists, funkcionālo speciālistu konsultācijas, nodarbības,
fizioterapeits, ergoterapeits audiologopēds, psihologs, ajūrveida,
podologs, krioterapija, baseins, vingrošana baseinā, arodslimības,
arodslimību ārstēšana, medicīniskā palīdzība rehabilitācija,
rehabilitācija, skaistumkopšana, rehabilitācijas centrs, muguras ārstēšana,
rehabilitalogs, fizioterapeita konsultācijas, muguras masāža,
zemūdens masāža, dūņas, dūņu aplikācijas, pērļu vannas,
nūjošana, kaulu locītavu ārstēšana, muskuļu slimību ārstēšana,
cīpslu traumu ārstēšana, artrozes, artrīti, kāju vannas, roku vannas,
rehabilitācija pēc insulta, insults, pēc miokarda infarkta, rehabilitācija
pēc miokarda infarkta, valsts apmaksāta programma, sirds un asinsvadu,
slimību ārstēšana, pēc sirds operācijām, paaugstināta asinsspiediena
ārstēšana, palielināta cukura līmeņa ārstēšana, palielināta
svara ārstēšanai, vielmaiņas uzlabošana, elektrokardiogramma,
enerģijas atjaunošana, pacienti ar izsīkuma sindromu, ajūrvēda,
Leilani masāža, karsto akmeņu terapija, apkakles masāža, krustu masāža,
pēdu masāža, augšstilbu masāža, plaukstu masāža, apakšdelmu masāža,
masāža, ārstnieciskā vingrošana, vingrošana fizioterapeita pavadībā,
SPA, SPA programmas, medicīniskās SPA atpūtas programmas ikvienam,
pirts, pirtis, pirts rituāli, pirts kopā ar pirtnieku, zāļu tējas,
zāļu tēju kūres, sulas, sulu kūres, sauna, SPA diviem, Spa nedēļas nogalei,
medicīniskā atpūtas programma dāmām, medicīnas tūrisms, cirkulārā duša,
riteņbraukšana, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, slēpošanas kalns Līgatnē,
telpas svētkiem, telpas atpūtai, telpas banketiem, banketu telpas,
relaksācijai, telpas relaksācijai, svētku galdu klāšana, aukstais galds,
siltais galds, galdu klāšana, konditoreja, tortes, semināru telpas,
teipošana, pīlings, skrubis, sejas ādas attīrīšana, jūras sāls,
vannas skaistumkopšana, vannas procedūras, manikīrs, pedikīrs,
dāvanu kartes, ekskursijas, tūrisms, padomju laika slepenais bunkurs,
ballīte slepenajā bunkurā, realitātes spēle Objekts X, Gaujas Nacionālais parks,
Pastaigu takas, velomaršuti, futbols, volejbols, basketbols, pikniku vietas,
ragavu noma, Vidzeme, Latvia, Cēsis, Valmiera, Limbaži, Madona,
Valka, Smiltene, Gulbene, Balvi, Līgatne, Latvija, Baltija, Rīgas rajons,
Sigulda, viesnīca, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,
fizioterapija, profesionālitāte, profesionāla palīdzība, uzticama palīdzība,
uzticami speciālisti.
Vairāk

Saistītie resursi