medicine.lv skaitļos

Lietotāji online47
Aktīvie uzņēmumi12508
Nozares raksti4516
Ekspertu atbildes20496
Tāda karte, ar kuru es ES valstīs varētu apmeklēt ārstu bez maksas?

Tāda karte, ar kuru es ES valstīs varētu apmeklēt ārstu bez maksas?

Jaroslavna 2008-01-02

Labdien!
Es mācos Austrijā. Un esmu uzzinājusi, ka ES valstīs ir īpaša apdrošināšanas medicīnas karte. Tāda karte, ar kuru es ES valstīs varētu apmeklēt ārstu bez maksas. Kur es viņu varu iegādāties>

Atbildes:

  • 2012-05-21
    Nav
    Labdien, atbildot uz Jūsu vēstuli, varu piebilst, ka nebūs gluži bezmaksas veselības aprūpe. Ko nodrošina EVAK Eiropas veselības apdrošināšanas karte - EVAK (European Health Insurance Card - EHIC) Kas ir EVAK? EVAK ir visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu pilsoņu tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Kad nepieciešams izņemt EVAK? EVAK tiek izsniegta gadījumos, ja Jūs dodaties: - atpūsties vai tūrisma braucienā; - komandējumā vai biznesa darījuma braucienā; - meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā Jūs strādājat); - studēt vai mācību praksē (ja plānojat pēc tam atgriezties Latvijā); - ja esat nodarbināts starptautiskajā transportā (piemēram, šoferi-ekspeditori, kuģa apkalpe u.tml.) Kas var saņemt EVAK? Latvijā EVAK ir tiesības saņemt : 1) Latvijas pilsoņiem; 2) Latvijas nepilsoņiem; 3) Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem; 4) ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā; 5) bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; Tām personām, kuras strādā citā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Šveicē, EVAK ir jāsaņem attiecīgajā valstī. Vai par EVAK saņemšanu ir jāmaksā? Latvijā EVAK saņemšana ir bezmaksas. Kāds palīdzības apjoms tiek sniegts uzrādot EVAK? Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK. Pakalpojumi, kurus neapmaksā EVAK: - pacienta iemaksa; - repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Svarīgi atcerēties! Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Dažās valstīs pacienta iemaksa ir 35 Eiro vai vairāk. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta. Par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valstis savstarpēji norēķinās tikai savā starpā, t.i. neveic samaksu ārstniecības iestādēm. Ar ko nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums atšķiras no neatliekamā? Neatliekamais veselības aprūpes pakalpojums tiek veikts, lai novērstu pacienta dzīvībai bīstamu stāvokli. Nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu nosaka ārsts izvērtējot, konkrētajā situācijā cik lielā apjomā sniegt veselības aprūpes pakalpojumu, ņemot vērā pacienta uzturēšanās ilgumu, lai veselības stāvokļa dēļ personai pirms laika nevajadzētu pārtraukt ceļojumu vai uzturēšanos attiecīgajā valstī. Kā atšķiras EVAK no brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises ceļojumiem? - EVAK un brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises neizslēdz viena otru; - EVAK ir bezmaksas, vienota visā ES un nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. Kā rīkoties, ja Jums nav EVAK, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība? 1. Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējos slimokasi un lūdz, lai tā pieprasa no Latvijas EVAK aizvietojošo sertifikātu par Jums. EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atradāties vai atrodaties ārstniecības iestādē. 2. Ja Jūs nevarat vienoties ar ārstniecības iestādi (vai tās personālu) vai ir kādi citi kavējoši apstākļi, tad jebkurā gadījumā: - ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā informējiet, ka Jūs esat ES dalībvalsts pilsonis, un pārliecinieties, vai šī ārstniecības iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus; - Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas; - saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods; - 4 mēnešu laikā kopš sniegta veselības aprūpe, sazinieties ar Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūru, uzrakstiet iesniegumu un iesniedziet darījuma apliecinošus dokumentus, kas apstiprina ārstēšanās izdevumus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.); - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti; - gaidiet savu potenciālo izmaksu atlīdzināšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka: o šis process var ieilgt, kamēr Aģentūra saņems informāciju no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi); o izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks kā Jums atlīdzināmu valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Kā pieteikties un saņemt EVAK Kā var saņemt EVAK? Lai saņemtu EVAK, ir jāaizpilda pieteikums un jānosūta uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru. Pieteikuma veidlapas Jūs varat saņemt Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā vai tās nodaļās. Pieteikuma veidlapu uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru lūdzam nosūtīt vismaz divas nedēļas pirms brauciena. Kartes pasūtīšanu un izņemšanu var veikt tikai persona personīgi vai tās likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis! Kā rīkoties, ja EVAK ir nozaudēta, nozagta? EVAK nozaudēšanas gadījumā, ir atkārtoti jāaizpilda EVAK pieteikums un jānosūta uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru, rakstiski pamatojot, iemeslu, kāpēc ir nepieciešams izgatavot jaunu EVAK, pirms iepriekšējai kartei nav beidzies derīguma termiņš. Kā var atkārtoti saņemt EVAK, ja kartei ir beidzies derīguma termiņš? Lai varētu saņemt jaunu EVAK, ja iepriekš saņemtās EVAK derīguma termiņš ir beidzies, ir atkārtoti jāaizpilda pieteikums un jānosūta uz Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru. Kā var saņemt EVAK grupai? Ja vēlaties EVAK saņemšanai pieteikt vairāk kā 10 personas, lūdzam pieteikumu noformēt kā sarakstu. Sarakstā jābūt - personas, kurai nepieciešama EVAK, vārdam, uzvārdam, personas kodam un parakstam (iepretim saviem datiem). Sarakstā obligāti jābūt tās personas vārdam, uzvārdam un parakstam, kura būs pilnvarota izņemt visas sarakstā minētajām personā izgatavotās kartes! Ja saraksts nosūtīts uz e-pastu eiropa@voava.gov.lv vai pa faksu, personai, kura saņems kartes, jāiesniedz augstāk minētā saraksta oriģināls ar visu augstāk minēto informāciju, kas apliecinās, ka sarakstā iekļautās personas ir piekritušas EVAK pasūtīšanai un saņemšanai. Ja persona ierodas pēc savas kartes personīgi, šāds apliecinājums nav jāuzrāda. EVAK tiek izsniegtas pēc divām nedēļām kopš pieteikums saņemšanas brīža! Tādēļ lūdzam pieteikties uz EVAK savlaicīgi! Ja vēlaties saņemt jaunu EVAK, pirms esošās kartes derīguma termiņa beigām, tad Jums ir vēlreiz jānosūta EVAK pieteikums, taču ne ātrāk kā divas nedēļas pirms derīguma termiņa beigām. Informācija par sagatavoto EVAK netiek sniegta! Tikai neskaidrību gadījumā Aģentūras darbinieks ar Jums telefoniski sazināsies, tādēļ lūdzam norādīt kontakttālruni! Aizpildot pieteikuma veidlapu, lūdzam ievērot šādus norādījumus: 1. Pieteikumu veidlapu aizpildiet drukātiem burtiem 2. Katru burtu rakstiet savā ailītē 3. Starp vārdiem atstājiet brīvu ailīti 4. Parakstiet aizpildīto pieteikuma veidlapu personīgi! Pieteikuma anketā norādītie dati tiks apkopoti Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā. Dati ir nepieciešami EVAK sagatavošanai un izsniegšanai. Norādītie dati ir konfidenciāli un trešajām personām netiks izpausti. Aizpildīto pieteikuma veidlapu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai Jūs varat nosūtīt vai iesniegt šādos veidos: Aģentūras mājas lapā: pieteikties EVAK tiešsaites režīmā izdrukāt EVAK pieteikumu Pa faksu: +371 7043746 Pa pastu: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra Cēsu iela 31 (6.ieeja), Rīga LV - 1012 EVAK kartes var saņemt Aģentūrā apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 9 līdz 17 piektdien no plkst. 9 līdz 16 (pirmssvētku dienās no plkst. 9 līdz 15) Tālruņi uzziņām: + 371 7045000 Veselības aprūpe Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīs Austrija www.sozialversicherung.at www.hauptverband.at Resursi Latvijā: http://www.voava.gov.lv/lat/es/ http://www.voava.gov.lv/lat/es/LV_iedzivotajiem/resursi_interneta/

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.