Autortiesību atruna

Visas portālā Medicine.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir producenta vai tās klientu vai sadarbības partneru īpašums un autortiesību objekts.

Publicējot savu informāciju portālā, lietotājs nodod producentam visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Lietotājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no producenta par publicētās informācijas izmantošanu.

Medicine.lv ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta. Ja vēlaties izmantot Medicine.lv publicēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu redakcija@medicine.lv

Medicine.lv publicēto aģentūras LETA materiālu pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.