Atbildības ierobežojumi

Medicine.lv veidotājs neuzņemas atbildību par portālā Medicine.lv publicētās informācijas precizitāti un šīs informācijas izmantošanas sekām.

Producents neatbild par Medicine.lv apakšdomēnos izvietoto mājas lapu saturu un funkcionēšanu, ja ar to īpašniekiem noslēgtajos līgumos nav atrunāts citādāk.

Katrs, kurš publicē informāciju Medicine.lv, pats ir pilnā mērā atbildīgs par tās atbilstību starptautiskajai un LR likumdošanai; Producents par to neatbild.

Producents nenes atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas kādai personai var rasties saistībā ar portāla Medicine.lv funkcionēšanu vai tās traucējumiem, ja vien ar šo personu nav noslēgti līgumi, kuros atrunāts citādāk.